Luftningshål. RfG, Definitioner Mark under arbete och Bilaga I Del A 3d; Decision 25/15. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Enligt Decision 25/15 är ett luftningshål inte ett hål som gjorts av banarbetare enligt Definitioner, Mark under arbete.
Enligt Bilaga 1 Del A 3d får tävlingsledningen införa en lokal regel som ger lättnad, utan plikt, för luftningshål.

Notera
att det är inte nödvändigt att ange vissa hål för lättnad eftersom luftningen oftast berör olika delar av banan och vid något olika tidpunkter. Så fort luftningshålen slutit sig bör regel tas bort. 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid 
stå under sin egen rubrik.

Luftningshål
spelfältet får en boll, som stannat i eller på ett luftningshål, lyftas utan plikt, rengöras och droppas så nära som möjligt den punkt där den låg men inte närmare hålet. När bollen droppas måste den först träffa en del av banan som tillhör spelfältet.
green får en boll som stannat i eller på ett luftningshål placeras på den närmaste punkt som är fri från luftningshål och som inte är närmare hålet. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English: Suggested wording. This rule shall always stand under its own headline.

Aeration Holes
Through the green, a ball which comes to rest in or on an aeration hole may be lifted, without penalty, cleaned and dropped, as near as possible to the spot where it lay but not nearer the hole. The ball when dropped must first strike a part of the course through the green.
On the putting green, a ball that comes to rest in or on an aeration hole may be placed at the nearest spot not nearer the hole that avoids the situation. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 14:27