Mark under arbete. Spel är förbjudet. RfG; Regel 25; Bilaga I Del A 2a; Decision 1-4/9 och 1-4/10. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT Tävlingsledning kan förklara att nysådda, nytorvade, uppgrävda, vattensjuka områden eller områden som spelarna av säkerhetsskäl inte bör gå in i (till exempel där det finns jordgetingar, fågelbon eller ormar) är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Gränsen för ett sådant område kan antingen definieras av blå-vita pinnar eller också definieras av en vit spraylinje och identifieras med blå-vita pinnar inne i området.
Eftersom en spelare måste ta lättnad för ett sådant område är det viktigt att markeringarna runt området sätts så att närmaste punkt för lättnad blir i spelbart läge. Om detta inte är möjligt bör en eller flera droppzoner införas (se förslag i avsnittet Droppzoner - klicka för länk). Spelaren kan också välja att, med ett slags plikt, ta lättnad enligt Regel 26 eller 28 om de gäller.
Notera att om det är riskfyllt eller direkt farligt att gå in i det markerade området bör man att sätta upp tydliga varningsskyltar med den lokala regeln vid området. 

För mer information se också huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana" - klicka för länk

Förslag till formulering. Den rödmarkerad rubriken, de avslutande två meningar och plikten tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik:

Mark under arbete. Spel förbjudet.
Området/områdena på hål ... vars gräns definieras av blå-vita pinnar/en vit spraylinje runt om orådet och identifierat av blå-vita pinnar är mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet. Om spelarens boll ligger i eller vidrör området, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är i MUA får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c annars måste spelaren fortsätta enligt Regel 27-1. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The headline, the last two sentences and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Ground under Repair. Play Prohibited.
The area/areas on hole ... which limit is defined by blue-white stakes/a white spray line around the area and identified by blue-white stakes is ground under repair (GUR) from which play is prohibited. If a players ball lies in or touches the area, or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player must, without penalty, take relief under Rule 25-1. If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is in the GUR the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i) otherwise the player must proceed under Rule 27-1. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-08 13:44