Skador orsakade av djurhovar RfG Regel 25-1, Decision 33-8/32 och 33-8/32.5. Lokal regel. Införd 2015-10-30 

FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-8/32: "En tävlingsledning kan, i en lokal regel, förklara skador som är tydligt igenkännbara som skador av djurhovar för mark under arbete. Men om det finns stor risk att djur kan åstadkomma hovskador på greener av sådan omfattning att det kan bli opraktiskt att ta lättnad enligt Regel 25-1b (iii) kan tävlingsledningen införa en lokal regel som tillåter lagning av sådana skador på greenen."
Djur med hovar är bland andra hjortar, hästar, kor, rådjur, vildsvin och älgar. 
Notera att tävlingsledningen också har möjlighet att införa en lokal regel om skador orsakade av djur som inte är bogrävande - klicka för länk eller införa lägesförbättring, både på spelfältet och/eller på green - klicka för länk.

Förslag till formulering. Den rödmarkerade 
rubriken och plikten kan tas bort om regeln ska stå tillsammans med andra lokala regler under en huvudrubrik-


Skador orsakade av djurhovar
Överallt utom på greenen är skador som är tydligt igenkännbara som att ha orsakats av djurhovar mark under arbete (Regel 25-1 gäller). På greenen får sådana skador repareras (Regel 25-1 gäller inte).
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 


In English. Suggested wording. The red-coloured title and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline.

Damage Caused by Animal Hoofs.
Other than on the putting green, damage that is clearly identifiable as having been caused by animal hoofs is ground under repair (Rule 25-1 applies). Such damage on the putting green may be repaired (Rule 25-1 does not apply).

Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-11-03 13:28