Skåror runt green. Decision 33-8/24. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2014-12-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 33-8/24: "Området just utanför greener (foregreen men också utanför denna) kan behöva vertikalskäras för att undvika att krypande gräs (till exempel Bermudagräs) tränger in på greenen. Om bollen ligger i eller på en sådan skåra blir det nästan omöjligt att spela med något krav på precision."
Dessa lokala regler för lättnad från skåror, på eller utanför green, behöver inte ange på vilka hål regeln ska gälla eftersom vertikalskärningen oftast berör olika delar av banan och vid något olika tidpunkter.
Notera att dessa lokala regler ger inte lättnad för inverkan av skårorna på spelarens stans
Notera också att tävlingsledningen kan välja att i stället använda de lokala reglerna om lägesförbättring på fairway och på green - Klicka för länk.

Förslag till formulering när skårorna vidrör greenen. Denna regel ska alltid
stå under egen rubrik:

Skåror runt green
Om en boll ligger i eller på en vertikalskärningskåra runt eller på en green eller om skåran inverkar på området för spelarens avsedda sving får bollen, utan plikt, lyftas, rengöras och placeras i det närmaste läge från där den låg som inte är närmare hålet och inte har störande inverkan av skårorna, oavsett om denna plats är på eller utanför green. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

Förslag till formulering när skårorna inte vidrör greenen. Denna regel ska alltid stå under egen rubrik:

Skåror runt green
Skårorna runt greenernas kanter är mark under arbete. Störande inverkan på spelarens stans är inte, i sig, störande inverkan enligt regel 25-1. Om bollen ligger i eller vidrör skåran eller om skåran inverkar på spelarens avsedda sving får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.
 
In English. Suggested wording when the edging grooves touch the putting green. This Rule shall always stand under its own title.

Edging Grooves around Putting Green 
If a ball lies in or on an edging groove around or on a putting green, or if the groove interferes with the area of the player’s intended swing, the ball may, without penalty, be lifted, cleaned and placed in the nearest position to where it lay that is not nearer the hole and avoids interference by the condition, whether on or off the putting green. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 
Suggested wording when the edging grooves do not touch the putting green. This Rule shall always stand under its own title.

Edging Grooves around Putting Green 
The grooves around the fringes of the putting greens are ground under repair. However, interference by a groove with the player’s stance is deemed not to be, of itself, interference under Rule 25–1. If the ball lies in or touches the groove or the groove interferes with the area of intended swing, relief is available under Rule 25– 1. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2014-12-02 11:47