Stora områden med unga träd. Mark under arbete. Spel Förbjudet. RfG Decision 33-8/26 och Regel 25-1; Bilaga I Del A 2a. Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2016-01-06.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Nyplanterade eller unga träd och buskar kan behöva skyddas. Om stora sammanhängande områden planterats med träd eller buskar, med eller utan planteringsgropar, kan det krävas mycket omfattande markeringar för att definiera områdets gränser. Tävlingsledningen kan antingen välja att använda den lokala regeln om "Skydd av unga träd" - klicka för länk eller bestämma att varje sådant område är ett enda sammanhängande mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Gränsen för områdena definieras av linjen mellan de närmaste, yttersta trädens yttersidor i markplanet. Områdena bör identifieras med blå-vita pinnar inne i områdena.  
En eller flera droppzoner kan användas - Klicka för länk.
Mer information finns i avsnittet "Hur man markerar en golfbana" - Klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik, avslutande rader och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik:

Stora områden med unga träd/buskar. Mark under arbete (MUA), Spel förbjudet.
Områden/område med nyplanterade träd
och buskar, identifierade med blå-vita pinnar inne i området, är mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Gränsen för området definieras av de närmaste yttersta trädens yttre punkter i markplanet. 
Om spelarens boll ligger i eller vidrör området, eller om detta påverkar spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1. Om det är känt eller så gott som säkert att en boll, som inte hittats, är förlorad i MUA får spelaren ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1c. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The red-coloured title, finishing sentences and the penalty may be removed when this Rule is placed together with other local rules under a specific headline:

Large Areas With Young Trees/Bushes. Ground under Repair (GUR), Play Prohibited.
Areas with young trees and bushes, identified by blue-white posts within the area, are ground under repair from which play is prohibited. The margin of the areas are defined by the the outside points of the nearest most outside trees at ground level. 
If a players ball lies in or touches the area, or if it interferes with the players stance or the area of his intended swing, the player must, without penalty, take relief under Rule 25-1. If it is known or virtually certain that a ball that has not been found is lost in the GUR the player may, without penalty, take relief under Rule 25-c(i).
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-06 16:07