Staketstolpar med cementerad bas definierar out of bounds. RfG, Definitioner, Out of bounds; Decision 24/3 och GoRaC 4.2. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13. 
FÖRDJUPNINGSTEXT: Staketstolpar som definierar out of bounds har ibland en synlig, cementerad del, som omger stolpen. Den cementerade delen tillhör staketet och staketet i sig är enligt "Definitioner, Out of bounds" inte ett hindrande föremål utan är fasta. Out of bounds linjen bestäms av den del av staketstolparna, dock ej sneda stödpinnar, som i markplanet är närmast banan.
Om någon cementerad bas höjer sig över markplanet måste tävlingsledningen, i en lokal regel, klargöra var gränsen skall gå (se den lokala regeln nedan) eller sätta upp out of bounds pinnar innanför staketet och då behövs ingen lokal regel. 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik:

Staketstolpar med cementerad bas definierar out of bounds
Gränsen för out of bounds hål ... definieras av staketstolparna. Där staketetstolpars cementerade bas är ovan markplanet bestäms out of bounds linjen av de närmaste cementbasernas innersta punkter i markplanet. Plikt: Matchspel- Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 
 
In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Fence Posts with Concrete Bases Define Out of Bounds
The limits of out of bounds on hole ... is defined by the fence posts. Where concrete-bases of fence posts are above the ground level the out of bounds line is determined by the nearest, most inside points at ground level of the of the concrete-bases. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 08:36