Stenmur definierar och vita pinnar identifierar out of bounds. RfG, Definitioner, Out of bounds. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-15.
FÖRDJUPNINGSTEXT: RfG, Definitioner, Out of bounds, Anmärkning 2: "En tävlingsledning får anta en lokal regel som förklarar pinnar som identifierar out of bounds men inte definierar gränsen för out of bounds som hindrande föremål." När tävlingsledningen använder en stenmur för att definiera gränsen för out of bounds, men vill undvika att spelarna inte observerar att muren definierar out of bounds, kan man identifiera out of bounds med vita pinnar längs muren och förklara pinnarna för flyttbara eller oflyttbara hindrande föremål
Gränslinjen bestäms av stenarnas närmaste, innersta punkter i markplanet. Vid öppningar i muren går linjen mellan de närmaste, innersta punkterna på de två närmaste, innersta stenarna på var sin sida om öppningen. 

Notera att det är viktigt att stenmuren är regelbunden, att det inte ligger stenar som fallit ner längs muren och att buskar, sly och högt gräs längs muren är borttaget så att gränsen för out of bounds går att bestämma.

Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort:

Stenmur definierar och vita pinnar identifierar out of bounds
Gränsen för out of bounds på hål  ... definieras av stenmuren medan de vita pinnar, som är flyttbara/oflyttbara hindrande föremål, identifierar out of bounds. Out of bounds linjen bestäms av de stenarnas närmaste, innersta punkter i markplanet. En boll är out of bounds om hela bollen ligger bortom linjen. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The
title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline. The two finishing, red-coloured sentences may be removed.

Stone Wall Defines and White Stakes Identifies Out of Bounds
The limits of out of bounds on hole ... is defined by the stone wall while the white stakes, which are movable/immovable obstructions, identifies out of bounds. The out of bounds line is determined by the stones nearest, most inside points at ground level. A ball is out of bounds when all of it lies beyond the line.
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

 

Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 13:29