Stenmurs yttersida definierar out of bounds. RfG, Definitioner, Out of bounds; Decision 33-2a/16. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: När en stenmur som ska definiera out of bounds är oregelbunden eller i dåligt skick kan det vara svårt att avgöra var gränsen går. Tävlingsledningen kan då använda murens yttersida (från banan) som banans gräns. Gränslinjen bestäms av stenarnas närmaste, yttersta punkter i markplanet. Vid öppningar i muren går linjen mellan de närmaste, yttersta punkterna på de två närmaste, yttersta stenarna på var sin sida om öppningen.  

En stenmur, vars yttersida används som banans gräns, är enligt "Definitioner, Out of bounds" inte hindrande föremål och anses vara fast. En spelare som får störande inverkan av en sådan mur eller vars boll ligger i eller ovanpå muren får bara ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll).
 
Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. De avslutande, rödfärgade meningarna kantas bort:

Stenmurs yttersida definierar out of bounds
Gränsen för out of bounds på hål ... definieras av stenmurens yttersida (bortom muren). Gränslinjen bestäms av stenarnas närmaste, yttersta punkter i markplanet. En spelare som får störande inverkan av muren eller vars boll ligger i eller ovanpå den får bara ta lättnad, med ett slags plikt, enligt Regel 28 (Ospelbar boll). Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The
title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline. The finishing, red-coloured sentence may be removed.

Stone Wall Outside Face Defines Out of Bounds
The limits of out of bounds on hole ... is defined by the outside face of the stonewall (beyond the wall). The out of bounds line is determined by the nearest, most outside points of the stones at ground level. A player who gets interference from the wall or whose ball lies in or on the wall may only take relief, with one stroke penalty, under Rule 28 (Ball Unplayable).  Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 13:42