Väg definierar och vita pinnar identifierar out of bounds. RfG, Definitioner, Out of bounds. Lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: När en belagd väg används som gräns mot banan går gränslinjen längs vägens innersida (mot banan). En boll är out of bounds när hela bollen ligger på eller bortom vägen.
Om tävlingsledningen vill undvika att spelarna inte observerar att vägen definierar out of bounds, kan man identifiera out of bounds med vita pinnar längs vägen och förklara pinnarna, som identifierar out of bounds men inte definierar gränslinjen, för flyttbara eller oflyttbara hindrande föremål
Notera att för att undvika tveksamheter är det viktigt att gränsen för den belagda vägen är tydlig.  

Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana". 

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under en huvudrubrik. De två avslutande, rödfärgade meningarna kan tas bort.:

Väg definierar och vita pinnar identifierar out of bounds
Gränsen för out of bounds på hål  ... definieras av den belagda vägen medan de vita pinnarna, som är flyttbara/oflyttbara hindrande föremål, identifierar out of bounds. Out of bounds linjen bestäms av vägens begränsning mot banan. En boll är out of bounds om hela bollen ligger på eller bortom vägen. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The titl
e and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline. The two finishing, red-coloured sentences may be removed.

Road Defines and White Stakes Identifies Out of Bounds
The limit of out of bounds on hole ... is defined by the artificially surfaced road while the white stakes, which are movable/immovable obstructions, identifies out of bounds. The out of bounds line is determined by the inside limit of the road. A ball is out of bounds when all of it lies on or beyond the road. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 13:45