Boll träffar ledningstråd. Decision 33-8/13. Lokal regel. Uppdaterad 2015-07-04.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Upphöjda ledningstrådar dvs elledningar, kraftledningar eller telefontrådar, men inte eltrådar i viltstängsel, kan påverka spelet när ledningarna korsar en fairway (gäller alltså inte trådar i ett elstängsel). Tävlingsledningen kan införa en lokal regel som kräver att en spelare vars boll träffar tråden måste spela om sitt slag, utan plikt, i enlighet med förfarandet i Regel 20-5 ("Slå nästa slag från den plats varifrån föregående slag slogs").

Tävlingsledningen kan utvidga denna lokala regel till att omfatta stolpe, torn eller stag som bär upp ledningen när dessa står så att de ger störande inverkan vid spel av hålet. Tvärgående balk med isolatorer på en ledningsstolpe är en del av stolpen.

Förslag till formulering. Denna regel alltid ska stå under en egen rubrik:

Boll träffar ledningstråd
Om en boll träffar ledningstråd, stolpe, torn eller stag vid spel av hål ... måste spelaren, utan att räkna slaget och utan plikt, spela en boll från den plats varifrån den ursprungliga bollen spelades enligt Regel 20-5. 
Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wordig. This Rule shall always stand under its own headline.

Ball Deflected by Power Line
If a ball strikes a power line, pole, tower or angled wire during play of hole ... the player must, without counting the stroke and without penalty, play a ball as nearly as possible at the spot from which the original ball was played in accordance with Rule 20-5. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes. 

Du är här:
Senast ändrad
2015-07-04 11:38