Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder. RfG; Definitioner; Vattenhinder och Sidovattenhinder; Decision 26/3 och Decision 33-2a/4 samt GoRaC 4.3. Lokal regel. Uppdaterad 2015-10-16.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Omarkerade diken och dammar är enligt "Definitioner" vattenhinder. På många banor finns det bäckar, dammar, diken, dräneringsdiken, gölar, vattendrag och åar långt från den finklippta delen av spelfältet, ofta omgivna av hög ruff och buskar, som sällan är i spel. För att förenkla underhållet av banmarkeringarna, minska risken för att spelarna spelar från fel plats efter droppning och för att påskynda spelet kan tävlingsledningen förklara alla sådana, helt eller delvis, omarkerade dammar och diken för sidovattenhinder.

Notera: Vattenhinder och sidovattenhinder som är i spel bör alltid markeras. 

Mer information finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana".

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under huvudrubrik.

Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinder
Omarkerade diken/dammar är sidovattenhinderGränsen till ett sådant hinder definieras av där marken bryter av ned mot hindret. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Unmarked Ditches/Ponds are Lateral Water Hazards
Unmarked ditches/ponds are lateral water hazards. The margin of such a hazard is defined by where the ground breaks towards the hazard. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2015-10-16 14:06