Vattenhinder, boll spelad boll provisoriskt enligt Regel 26-1. RfG; Bilaga I Del A 5. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur RfG Bilaga I Del A 5:" Om ett vattenhinder (även sidovattenhinder) är av sådan storlek och form och/eller så placerat att:
(i) det skulle vara opraktiskt att avgöra huruvida bollen är i hindret eller att detta skulle onödigt fördröja spelet, och
(ii) det är känt eller så gott som säkert att den ursprungliga bollen är i vattenhindret, om den inte hittas, får tävlingsledningen införa en lokal regel som tillåter att man spelar en boll provisoriskt under Regel 26-1. Bollen spelas provisoriskt under något av de alternativ som gäller i Regel 26-1 eller någon gällande lokal regel.
Om en boll spelas provisoriskt i ett sådant fall och den ursprungliga bollen är i ett vattenhinder, får spelaren spela den ursprungliga bollen som den ligger, eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt, men han får inte fortsätta enligt Regel 26-1 med avseende på den ursprungliga bollen.
I så fall rekommenderas följande Lokala regel." 

Förslag till formulering. Denna regel ska stå under huvudrubriken "Vattenhinder Regel 26", men måste ha kvar sin egen rubrik.

Vattenhinder. Boll spelad provisoriskt enligt Regel 26-1 
Om det är tveksamt om en boll ligger i eller är förlorad i vattenhindret (ange hindrets placering) får spelaren spela en annan boll provisoriskt enligt något av de alternativ som gäller i Regel 26-1. Om den ursprungliga bollen hittas utanför vattenhindret måste spelaren fortsätta med denna.

Om den ursprungliga bollen hittas i vattenhindret får spelaren antingen spela den ursprungliga bollen som den ligger eller fortsätta med den boll som spelats provisoriskt enligt Regel 26-1.
Om den ursprungliga bollen inte har hittats eller identifierats inom de fem minuter som tillåts för sökande, måste spelaren fortsätta med den boll som spelats provisoriskt.
Plikt: Matchspel – Förlust av hålet; Slagspel – Två slag..

In English. Suggested wording. This Rule shall stand under the headline "Water Hazard Rule 26", but must retain its own title.

Water Hazard. Ball Played Provisionally under Rule 26-1 
If there is doubt whether a ball is in or is lost in the water hazard (specify location), the player may play another ball provisionally under any of the applicable options in Rule 26-1.
If the original ball is found outside the water hazard, the player must continue play with it.
If the original ball is found in the water hazard, the player may either play the original ball as it lies or continue with the ball played provisionally under Rule 26-1.
If the original ball is not found or identified within the five-minute search period, the player must continue with the ball played provisionally. 
Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.


Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 15:04