Vattenhinder identifierade med pinnar och definierade med spraylinjer RfG, Definitioner, Vattenhinder och Sidovattenhinder; Decision 26/3 och Decision 33-2a/4 samt GoRaC 4.3. Lokal regel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT När tävlingsledningen bestämmer att antingen tillfälligt, för en enstaka tävling, eller permanent definiera vatten- och sidovattenhinders gränser med spraylinjer bör dessa linjer helst dras i låg semiruff för att vara väl synliga. 
Om gräset längs linjerna inte klipps ner tillräckligt ofta eller om det fanns oländig mark, mycket hög ruff m.m. längs ett hinder som gjort det svårt eller omöjligt att spraya kan linjerna vara svåra att se. Dessutom kan tävlingsledningen ha missat att definiera något enstaka hinders gräns.
Nedanstående lokala regel ger tillräcklig information till spelarna om vad som i så fall gäller.
Notera att pinne eller pinnar vid ett sådant hinder identifierar detta hindret men definierar inte gränsen.
Notera också att när permanenta linjer sprayats flera gånger kan det hända att en ny linje inte följer den ursprungliga linjen och då definieras hindrets gräns av de delar av spraylinjerna som är närmast spelfältet.

Mer information om permanenta spraylinjer finns i huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana"-Klicka för länk.

Förslag till formulering. Rödmarkerad rubrik och plikt tas bort om regeln ska stå under huvudrubrik.

Vattenhinder identifierade med pinnar och definierade med spraylinjer
De flesta vattenhinder och sidovattenhinder identifieras av pinnar och gränserna för de flesta hindren definieras av spraylinjer. Där det inte finns några spraylinjer definieras gränsen av linjen där marken bryter av ned mot hindret. Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag.

In English. Suggested wording. The title and the penalty may be removed when this Rule stands together with other Rules under a specific headline.

Water Hazards Identified by Stakes and Defined by Spray Lines
Most water hazards and lateral water hazards are identified by stakes and the margins of most hazards are defined by spray lines. Where there are no spray lines the margin is defined by the line where the ground breaks towards the hazard. Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 15:10