Vattenhinder under renovering. Spel förbjudet RfG Definition, Mark under arbete; Regel 25-1b Anmärkning 1 och 25-1c(iii). Tillfällig lokal regel. Uppdaterad 2015-01-13.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ett vattenhinder förlorar inte sin status som hinder bara för att det renoveras. När ett  vattenhinder byggs eller när ett äldre helrenoveras kan det vara lämpligt, både av säkerhets- och av anläggningsskäl, att förbjuda spel från hela det berörda området tills arbetena har slutförts. Tävlingsledningen kan förklara området som mark under arbete (MUA) varifrån spel är förbjudet (blå-vita markeringar) och genom att också förklara det som en del av spelfältet måste spelarna ta lättnad från området, utan plikt, antingen enligt Regel 25-1(i) eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är försvunnen i området enligt Regel 25-1c(i). 

Mer information se huvudavsnittet "Hur man markerar en golfbana".

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.

Vattenhinder under renovering. Spel förbjudet. 
Vattenhindret under renovering/under byggnad på hål ... definierat med ... är mark under arbete varifrån spel är förbjudet och tillhör spelfältet. Spelaren måste ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b(i) eller om det är känt eller så gott som säkert att en boll som inte hittas är i området enligt Regel 25-1c(i). Plikt: Matchspel - Förlorat hål; Slagspel - Två slag. 

In English: Suggested wording. This rule shall always stand under its own headline.

Water Hazard Under Repair. Play Prohibited
The water hazard under repair/which is under construction on hole ... defined by ... is ground under repair from which play is prohibited and classified as through the green. The player must take relief, without penalty, under Rule 25-1b(i) or if it is known or virtually certain that a ball which is not found is in the area under Rule 25-1c(i). Penalty: Match play - Loss of hole; Stroke play - Two strokes.
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-13 15:42