ORDNINGSFÖRESKRIFTER S.o.T 3.10. Uppdaterad 2016-01-12.
Ur S.o.T 3.10: "Ordningsföreskrifter skall inte förväxlas med lokala regler. De är föreskrifter som utfärdats av en klubb och gäller främst uppträdande på klubb och bana, säkerhetsfrågor för spelare och banpersonal, hur spelet skall flyta på banan etc.." 
Ordningsföreskrifter kan gälla under en hel säsong eller bara under en kortare period (tillfällig ordningsföreskrift). Ordningsföreskrifterna bör anslås både i klubbhuset och vid första tee. Det normala är att de ordningsförskrifter som gäller på klubben finns i det gemensamma dokument som behandlar golfklubbens alla regler och föreskrifter.

Överträdelse av en ordningsföreskrift ger i de flesta fallen ingen plikt enligt Regler för Golfspel.  Klubbmedlemmar eller gäster som bryter mot klubbens ordningsföreskrifter får avvisas från klubbens område av bemyndigad person (bör namnges i styrelseprotokoll). Om spelaren tillhör en annan klubb bör denna underrättas.
Om en tillsägelse inte åtlyds eller om en spelare vid flera tillfällen bryter mot gällande ordningsföreskrifter kan klubbens styrelse, eller någon person som styrelsen utsett, av disciplinära skäl och maximalt i två veckor utestänga en spelare. Denna utestängning kan gälla spel på klubbens bana, samtliga eller enskilda aktiviteter som t.ex. klubbens tränings- eller tävlingsverksamhet, representation i seriespel och rikstäckande finaler mm. Vid upprepade överträdelser ska klubbens styrelse ta kontakt med personen och ge denne möjlighet att förklara sig. I riktigt grava fall kan styrelsen sedan skriftligen meddela personen att fortsatta överträdelser kan leda till att styrelsen beslutar om att personen blir tidsbegränsat eller inte tidsbegränsat utesluten ur klubben. Vid ett allvarligt brott mot golfetikett, har tävlingsledningen rätt att diskvalificera en spelare enligt Regel 33-7. 

Notera
att för att klubben eller tävlingsledningen ska kunna ingripa vid överträdelse av en ordningsföreskrift måste den ha följande påföljd: 
 
Överträdelse av ordningsföreskrift kan leda till tillsägelse eller disciplinär åtgärd. 

 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-12 10:37