TÄVLINGSREGLER GoRaC; RfG Regel 33 och Bilaga I Del  B samt Spel-och Tävlingshandboken Kapitel 6. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Regel 33-1. Tävlingsbestämmelser. Åsidosätta regel. "Tävlingsledningen måste fastställa de bestämmelser som gäller för tävlingen. Tävlingsledningen har inte rätt att åsidosätta en regel i Regler för Golfspel.
Vissa speciella regler som styr slagspel är så väsentligt olika de regler som styr matchspel att en kombination av de båda spelformerna inte är genomförbar och inte heller tillåten. Resultatet av en match som spelats under sådana omständigheter är ogiltigt och i slagspelstävlingen är tävlarna diskvalificerade." 

Ur RfG Definitioner, Tävlingsledning
"”Tävlingsledningen” är den eller de personer som utsetts att leda tävlingen. Om situationen inte uppstår i en tävling avses den kommitté som har ansvaret för spel- och tävlingsverksamheten på banan."

Ur RfG, Bilaga 1 Del B:
 "Regel 33-1 föreskriver att tävlingsledningen måste fastställa de bestämmelser som gäller för en tävling. Sådana bestämmelser bör innehålla sådant som anmälningsförfarande, rätt att delta, antalet ronder som skall spelas, etc." 

Ur Spel- och Tävlingshandboken, Kap 6: "
Regel 33-1 föreskriver att tävlingsledning ska fastställa de bestämmelser (Villkor för Tävling och Tävlingsregler) som gäller för en tävling.
En tävlingsregel kan ha stöd i en golfregel, t.ex. för sen ankomst till start, eller reglera saker som inte är relaterade till en golfregel t.ex. förbud mot golfskor med metallspikar. Att bryta mot en tävlingsregel ger plikt. 
Plikten för brott mot en tävlingsregel finns i den aktuella golfregeln eller bestäms av den som utfärdar tävlingsregeln. Det kan vara SGF, GDF, GK eller tävlingsledning. Plikten för brott mot en tävlingsregel är oftast förlust av hålet i matchspel, två slag i slagspel eller diskvalifikation. 
Det är viktigt att påföljden anges i tävlingsreglerna. Finns inte plikten angiven eller om regeln saknar hänvisning till en regel i RfG gäller den allmänna plikten enligt Regel 2-6 i matchspel och Regel 3-5 i slagspel och plikten gäller för de hål som spelats." 

Tävlingsledningen har, enligt Regel 33-1, inte rätt att åsidosätta en regel i Regler för Golfspel när man beslutar om en tävlingsegel.
Om en tävling har regler som inte överensstämmer med rekommendationerna i Spel- och Tävlingshandboken eller i Infobanken ska detta tydligt anges i tävlingsreglerna.  

Tävlingsregler – utfärdade av SGF, ett Golfdistriktsförbund, en golfklubb eller tävlingsledning. En tävlingsregel kan gälla över säsong, vara tillfällig under kortare tid eller gälla för enskild tävling (Tillfällig tävlingsregel). Det är viktigt att ange för vad och hur länge tävlingsregeln gäller.
Lokala Tävlingsregler bör anslås eller på annat sätt göras kända för de tävlande.
  

Utdrag ur GoRaC, Tävlingsregler
: "However, first and foremost, a Committee must be appointed that will be in charge of all aspects of running the competition. In addition, members of the Committee must be clear as regards their authority to give decisions on matters such as Rules disputes, suspensions of play, etc. Without a pre-determined Committee it is difficult to run a well-organised event.
At Club level there may be different Committees within a Club. The Committee that runs the golf competition must be identified and only the members of that Committee should have the authority to make decisions in relation to competitions. Often the Committee will pass duties of running the competition to the Club professional or starter. These individuals are not automatically members of the Committee, therefore it is advisable to clarify the role of the professional and starter and stipulate if they have the authorisation to make decisions on behalf of the Committee, e.g. approve a change in start time, suspend play, etc.
The Conditions of Competition are the foundations on which a competition is built as, among other things, they specify who is eligible to enter, how a player may enter and what format the event will take (see copy of The Open Championship entry form – Appendix A).
It is vital that the conditions are established in advance of the competition so that the Committee can deal with any situations that may arise, such as a tie or a player playing a ball that does not appear on the List of Conforming Golf Balls. It is the responsibility of Committees to interpret the conditions they establish and, therefore, the conditions should be clear and carry precise guidance as to what action should be taken when certain circumstances arise." 
A condition of competition may be based on a rule of golf, e.g. a player may be late for his time of starting, or it may deal with matters not related to a specific rule e.g. that golfshoes with metal studs are prohibited. The penalty to break a condition of competition is based on the applicable Rule of Golf or has been decided by the Committee in accordance with conditions of competition in the InfoBanken.
Note that a condition of competition should have a peanlty statement. If there is no penalty statement or reference to a specific Rule of Golf the General penalty under Rules 2-6 and 3-5 are applicable for every hole that has been played.

The Committee may not, under Rule 33-1, disregard a Rule of Golf when it decides on a condition of competition.
If a Committee uses a condition of competition which is not in accordance with the Rules of Golf this must be clearly stated in the conditions of the competition.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 15:53