Begränsning av vem som får vara caddie. RfG Definitioner Caddie, Regel 6-4 och dess Anmärkning och Bilaga I Del B 2. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Bilaga I Del B 2: "Regel 6-4 tillåter en spelare att använda en caddie under förutsättning av att spelaren inte ha mer än en caddie vid något tillfälle. Det kan finnas tillfällen då tävlingsledningen vill förbjuda caddies eller begränsa en spelares val av caddie, t.ex. professionell golfspelare, syskon, förälder, annan spelare i tävlingen etc."
 

Förslag till formulering. Denna regel skall alltid stå under en egen rubrik:

Begränsning av vem som får vara caddie 
En spelaren får inte ha ... som sin caddie under den fastställda ronden
Plikt: Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett)
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se regel 32-1b, Anmärkning 1
*En spelare som använder en caddie i strid med denna bestämmelse måste, omedelbart efter upptäckten att ett regelbrott skett, se till att han följer bestämmelsen under resten av den fastställda ronden. I annat fall är spelaren diskvalificerad.” 
 

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Restriction on Who May Serve as Caddie
A player is prohibited from having ... serve as his caddie during the stipulated round
PENALTY FOR BREACH OF CONDITION:
Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.
*A player having a caddie in breach of this condition must immediately upon discovery that a breach has occurred ensure that he conforms with this condition for the remainder of the stipulated round. Otherwise, the player is disqualified.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 16:42