Caddieförbud. RfG Definitioner, Caddie; Regel 6-4 och dess Anmärkning samt Bilaga I Del B 2. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Regel 6-4: " Spelaren får ha hjälp av en caddie men han får inte ha mer än en caddie åt gången. ...
Anmärkning: Tävlingsledningen får i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) förbjuda användandet av caddies eller begränsa vem en spelare får välja att använda som caddie under den fastställda ronden."


Förslag till formulering. Denna regel skall alltid stå under en egen rubrik:

Caddieförbud
En spelaren får inte använda sig av en caddie under den fastställda ronden.
 
PliktMatchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett)
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se regel 32-1b, Anmärkning 1
*En spelare som använder en caddie i strid med denna bestämmelse måste, omedelbart efter upptäckten att ett regelbrott skett, se till att han följer bestämmelsen under resten av den fastställda ronden. I annat fall är spelaren diskvalificerad.”  

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Use of Caddie Prohibited
A player is prohibited from using a caddie during the stipulated round.
Penalty: Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.
*A player having a caddie in breach of this condition must immediately upon discovery that a breach has occurred ensure that he conforms with this condition for the remainder of the stipulated round. Otherwise, the player is disqualified.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 16:54