Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel  RfG Regel 6-7 Anmärkning 2 och Bilaga I Del B 3 samt S.o.T 8.2.2.1. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-03-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT: RfG Regel 6-7. Otillbörligt dröjsmål. Långsamt spel. "Spelaren måste spela utan otillbörligt dröjsmål och i enlighet med eventuella riktlinjer för speltempo som fastställts av tävlingsledningen. Mellan avslutandet av ett hål och utslaget från nästa tee, får spelaren inte otillbörligt fördröja spelet. ... . 

Anmärkning 1: Om spelaren otillbörligt fördröjer spelet mellan två hål, fördröjer han spelet på nästa hål och plikten läggs på detta hål. För bogey- par- och poängbogeytävlingar – se dock Regel 32.
Anmärkning 2: För att förebygga långsamt spel får tävlingsledningen i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1), fastställa riktlinjer för speltempo som kan innehålla maximalt tillåtna tider för att spela en fastställd rond, ett hål eller ett slag. ... .

I slagspel får tävlingsledningen genom en sådan tävlingsbestämmelse modifiera plikten för brott mot denna regel enligt följande: Första överträdelsen – Ett slag;  Andra överträdelsen – Två slag och för ytterligare överträdelse – Diskvalifikation.”

Så här har tävlingsregeln formulerats i tävlingar i SGF:s regi: 

Otillbörligt dröjsmål långsamt spel i slagspel 
Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den ligger över det officiella tidsschemat och dessutom, när det gäller den andra eller efterföljande bollar, ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll. Om någon spelare, från den stund då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses spelaren/sidan ha brutit mot tävlingsregeln. En spelare som blivit utsatt för tidtagning och brutit mot tävlingsregeln och fått en varning/pliktslag bär med sig denna under resten av ronden, även om spelarens boll återtagit sin plats på banan eller är inom det officiella tidsschemat.
Plikt för brott mot tävlingsreg
eln: Första överträdelsen - Varning;  Andra överträdelsen - Ett slags plikt; 
Tredje överträdelsen - Två slags plikt och Fö
r ytterligare överträdelse - Diskvalfikation. 
 
Anmärkningar 1: Tidtagning kan ske utan att spelarna behöver informeras om detta. 2: Tidtagning startar när det bedöms av tävlingsledning/domare att det är spelarens tur att slå. 3: Spelaren/sidan bör, så snart omständigheterna medger, informeras om varning/plikt. 4: Tävlingsledningen har rätt att utsätta en eller flera spelare/en sida i en boll för tidtagning i stället för hela bollen. 


In English. This is how the Condition of Competition has been worded:

Undue Delay Slow Play in Stroke Play 
In the absence of mitigating circumstances, players in a group are liable to be timed if it is in excess of the time allowed under the official pace-of-play guideline and in the case of second or subsequent groups, is out of position. If any player, from the commencement of timing, exceeds 40 seconds to make a stroke, disregarding order of play and from where the stroke is played, the player/side is considered to have broken the condition. A player/side who/which has been timed and has broken the condition and has been given a verbal warning/penalty will have it carried forward during the stipulated round even if the group subsequently is within the official pace-of-play guideline
Penalty for Breach of Condition: One bad time — Verbal warning from Official;  Two bad times — One stroke penalty;  Three bad times — Two stroke penalty and Four bad times — Disqualification. Notes: 1: Timings may take place without informing the players. 2: Timings will be taken from the moment it is deemed by the Referee/Committee that it is the player’s turn to play. 3: The player/side ought to be informed as soon as possible about a warning or a penalty. 4: The Committee has the right to time one or several players/side instead of the whole group.

Du är här:
Senast ändrad
2016-03-07 09:36