Tävlingsledningen avbryter spelet. RfG, Regel 6-8b och dess Anmärkning, Regel 30-3e(ii), Regel 31-7b(i) och Bilaga I Del B 4; Decision 6-8b/7 och Decision 30-3e/1. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT:
Eftersom flera dödsfall och skador på grund av blixtnedslag inträffat på golfbanor, uppmanas alla klubbar och arrangörer av golftävlingar att vidta försiktighetsåtgärder till skydd mot åska. Elsäkerhetsverket och Uppsala Universitet har på sina hemsidor anvisningar om hur man kan minska risken för att träffas av blixten. Informationen finns på: http://www.elsakerhetsverket.se/sv/Press/Nyheter/Sa-skyddar-du-dig-vid-aska/ och på http://www.hvi.uu.se/meny/m6.html.
Vid framför allt ungdomstävlingar kan tävlingsledningen informera om hur man ska göra vid åska och använda följande sammanfattning: ”Ta skydd på en lågt belägen punkt. Undvik fria ytor och enstaka träd, släpp golfklubban, huka dig och håll ihop fötterna.” 

När tävlingsledningen avbryter spelet, på grund av andra skäl än åska, kan man, i tävlingsregeln, ange de platser dit man vill att spelarna ska bege sig.
När tävlingsledningen, enligt Regel 6-8d, beordrar att spelarna ska återuppta spelet sker det från den plats där spelet avbröts även om detta sker nästa dag. T
ävlingsledningen ska ange en exakt tidpunkt då spelet måste återupptas och också signalera denna tidpunkt (två korta signaler upprepade gånger)

Förslag till formulering. Den röda meningen i fet stil kan användas exempelvis i ungdomstävlingar. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik:

Tävlingsledningen avbryter spelet
Tävlingsledningen tillkännager avbrott och återupptagande av spelet genom sirensignaler. Spelarna måste avbryta spelet enligt Regel 6-8b och dess Anmärkning. Spelet återupptas enligt Regel 6-8d efter det att tävlingsledningen bestämt att spelet skall återupptas.
Följande signaler används:
Avbryta spelet omedelbart (Åska) - En lång signal. Ta skydd på en lågt belägen punkt. Undvik fria ytor och enstaka träd, släpp golfklubban, huka dig och håll ihop fötterna.
Avbryta spelet - Tre signaler, upprepade gånger. Spelarna ska återvända till ... .
Återuppta spelet - Två korta signaler, upprepade gånger.  
Plikt: Avbryta spelet omedelbart - enligt Regel 6-8b Anm; Avbryta eller återuppta spelet - enligt Regel 6-8b.

In English. Suggested wording. The red sentence in bold letters may be used in youth competitions.This Rule shall always stand under its own headline.

Suspension of Play by the Committee
The Committee will announce suspension and resumption of play with siren-signals. The players must discontinue play in accordance with Rule 6-8b and its Note. Play is resumed under Rule 6-8d when the Committee has decided that play will be resumed.
The following signals are used:
Discontinue Play Immediately (Lightning) - One prolonged note of siren. Take cover in a low location. Avoid free areas and single trees, drop your golfclub, crouch and keep your feet together.
Discontinue Play - Three consecutive notes of siren, repeated. The players shall return to ... .
Resume Play - Two short notes of siren, repeated.
Penalty: Discontinue play immediately - in accordance with Rule 6-8b Note. Discontinue or resume play - in accordance with Rule 6-8b.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 16:36