Begränsning av antalet tillåtna klubbor. RfG Regel 4-4. Tävlingsregel. Uppdaterad 2014-12-21.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Denna tävlingsregel är i konflikt med RfG Regel 4-4 varför SGF inte kommer att uttala sig i regelfall som inträffar i sammanhang där denna tävlingsregel tillämpats.
Resultat från en sådan rond gäller för sänkning, men inte till höjning, av spelarens handicap i alla handicapgrupper.

Förslag till formulering. Om tävlingen spelas som threesome, foursome eller fyrboll och tävlingsledningen vill begränsa antalet klubbor för en sida, kan följande tillägg i tävlingsregeln göras ”partners får ha gemensamma klubbor under förutsättning att det totala antalet klubbor inte överstiger ... klubbor”. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik.


Begränsning av antalet tillåtna klubbor.
... tävlingen får spelaren inte starta en fastställd rond med fler än ... klubbor. Spelaren får under ronden endast använda de klubbor spelaren startat med. För övertalig klubba gäller Regel 4-4c.
PliktOBEROENDE AV ANTALET ÖVERTALIGA KLUBBOR:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av det senaste avslutade hålet och plikten för brott mot Regel 4-4a eller b gäller inte för nästa hål.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
En spelare som har fler än ... klubbor i strid med denna regel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, förklara de övertaliga klubborna vara ur spel till hans motspelare i matchspel eller till hans markör eller en medtävlare i slagspel. Om spelaren inte gör detta är han diskvalificerad.
 
In English. Suggested wording. In threesome, foursome or fourball competitions the following words may be added: "partners may share clubs provided the total number of clubs does not exceed ... clubs". This Rule shall always stand under its own headline.

Number of Clubs Restricted
In the ... competition a player may not start a stipulated round with more than ... clubs. He is limited to the clubs thus selected for that round. Excess club see Rule 4-4c.  
Penalty: REGARDLESS OF NUMBER OF EXCESS CLUBS CARRIED:
Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the hole just completed, and the penalty for a breach of Rule 4-4a or b does not apply to the next hole.
Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b. 
Any club or clubs carried in breach of this Rule must be declared out of play by the player to his opponent i match play or his marker or a fellow-competitor in stroke play immediately upon discovery that a breach has occured. If the player fails to do so, he is disqualified. 
Du är här:
Senast ändrad
2014-12-21 15:58