En-boll-regeln ("One Ball" Condition). RfG Regel 5-1 Anmärkning och Bilaga I Del B 1c samt Decison 5-1/5. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Regel 5-1 Anmärkning: "Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna (Regel 33-1) föreskriva att den boll spelaren använder måste finnas med i senaste förteckningen över godkända bollar (List of Conforming Golf Balls) utgiven av R&A." 
Ur Bilaga I Del B 1c: "Begränsning av bollar under ronden: (Anmärkning till Regel 5-1) En-boll-regeln (”One Ball" Condition)
Om det är önskvärt att förbjuda byte av bollmärke och modell under en fastställd rond, rekommenderas nedanstående bestämmelse."
Notera att denna tävlingsregel endast bör används i elittävlingar.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik: 

En-boll-regeln ("One Ball" Condition)
Under en fastställd rond, måste de bollar spelaren spelar vara av samma märke och modell, redovisad på ett enda ställe i den senaste förteckningen över godkända bollar.
Anmärkning: Om en boll av ett annat märke och/eller modell droppats eller placerats får den lyftas utan plikt, och spelaren måste sedan fortsätta genom att droppa eller placera en korrekt boll (Regel 20-6).
Plikt: Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett)
Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1 
Tillvägagångssätt när regelbrott upptäcks
När en spelare upptäcker att han har spelat en boll i strid mot denna bestämmelse, måste han sluta att använda denna boll innan han slår ut från nästa tee och spela färdigt ronden med en korrekt boll, i annat fall är han diskvalificerad. Om upptäckten görs under spelet av ett hål och spelaren väljer att byta till en korrekt boll innan han avslutar hålet, måste spelaren placera en korrekt boll på den punkt där den otillåtna bollen låg.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

"One Ball" Condition
During a stipulated round, the balls a player plays must be of the same brand and model as detailed by a single entry on the current List of Conforming Golf Balls. 
Note: If a ball of a different brand and/or model is dropped or placed it may be lifted, without penalty, and the player must then proceed by dropping or placing a proper ball (Rule 20-6).
Penalty: Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
Bogey and Par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b. 
Procedure When Breach Discovered
When a player discovers that he has played a ball in breach of this condition, he must abandon that ball before playing from the next teeing ground and complete the round with a proper ball; otherwise, the player is disqualified.
If discovery is made during play of a hole and the player elects to substitute a proper ball before completing that hole, the player must place a proper ball on the spot where the ball played in breach of the condition lay. 
 
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 20:45