Godkända klubbhuvuden för drivers. RfG Bilaga I Del B 1a. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-07.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Bilaga I Del B 1a: "Med jämna mellanrum publicerar R&A på sin websida http://www.randa.org/en/Equipment/Equipment%20Search/Conforming%20Drivers.aspx en lista över klubbhuvuden, både för drivers och andra klubbor, som har utvärderats och funnits överensstämma med golfreglerna. Om tävlingsledningen vill kräva att spelarna endast använder drivers med ett klubbhuvud, identifierat med modell och loft, vilket finns med på listan, bör listan hållas tillgänglig och nedanstående tävlingsregel användas." 

Notera: Denna bestämmelse bör endast användas vid elittävlingar. 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik.

Godkända klubbhuvuden för drivers
En driver som medförs av en spelare måste ha ett klubbhuvud, identifierat med modell och loft, vilket finns med i den senaste företeckningen över godkända klubbhuvuden för drivers (”List of Conforming Driver Heads”) utgiven av R&A.
Undantag: En driver med ett klubbhuvud tillverkat före 1999 behöver inte uppfylla detta krav.
Plikt för att medföra, men inte slå ett slag, med, en klubba eller klubbor i strid med bestämmelsen:
Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett)
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
* En eller flera klubbor som medförs i strid med bestämmelsen, måste förklaras vara ur spel av spelaren till motspelaren i matchspel eller till hans markör eller en medtävlare i slagspel, omedelbart efter att det upptäckts att ett regelbrott har skett. Om spelaren inte gör detta är han diskvalificerad.

Plikt för att slå ett slag med en klubba som strider mot bestämmelsen: Diskvalifikation.

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Conforming Driver Heads
Any driver the player carries must have a clubhead, identified by model and loft, that is named on the current List of Conforming Driver Heads issued by the R&A.
Exception: A driver with a clubhead that was manufactured prior to 1999 is exempt from this condition. 
 
Penalty for carrying, but not making stroke with, club or clubs in breach of condition:
Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.
*Any club or clubs carried in breach of this condition must be declared out of play by the player to his opponent in match play or his marker or a fellow-competitor in stroke play immediately upon discovery that a breach has occurred. If the player fails to do so, he is disqualified. 
Penalty for making stroke with club in breach of condition: Disqualification.
Du är här:
Senast ändrad
2016-01-07 20:52