Golfskor med metalldubbar förbjudna. Decision 33-1/14. Tävlingsregel. Uppdaterad 2015-01-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-1/14: "Tävlingskommitten kan, i en tävlingsregel, förbjuda spelarna att använda golfskor med metall eller traditionellt utformade dubbar (spikar)."
Om tävlingskommitten vill införa förbud att använda golfskor med dubbar av metall vid allt spel och i klubbhuset, restaurangen mm kan en ordningsföreskrift införas - klicka för länk- som förbjuder metallspikar men inte ger någon plikt vid överträdelse av föreskriften.

Förslag till formulering. Denna tävlingsregel ska alltid stå under sin egen rubrik. 

Golfskor med metalldubbar förbjudna 
Det är förbjudet att använda skor med metalldubbar under den fastställda ronden.
Plikt: Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcks, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett)
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
En spelare som använder golfskor med metalldubbar i strid med denna regel skall, omedelbart efter att överträdelsen har upptäckts, använda godkända golfskor. Om spelaren inte gör detta är han diskvalificerad.
 
In English. This Rule shall always stand under its own headline.

Golf Shoes with Metal Spikes Prohibited  
The use of shoes with metal spikes during the stipulated round is prohibited.
Penalty:
Matchplay – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b. 
A player who uses shoes with metal spikes contrary to this condition of competition must, immediately upon discovery that a breach has occured, use shoes which are permitted. If the player fails to do so, he is disqualified.   
Du är här:
Senast ändrad
2015-01-02 14:25