Klubbor måste överensstämma med specifikationer för skåror och stansade märken. RfG Bilaga II 5c Anmärkning 2 och Decision 4-1/1. Tävlingsregel. Uppdaterad 2015-01-02.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Bilaga II 5c Anmärkning 2: "Tävlingsledningen kan i tävlingsbestämmelserna kräva att klubbor som medförs av spelaren måste överensstämma med specifikationerna för skåror och stansmärken ovan markerade med en asterisk (*). Denna tävlingsbestämmelse rekommenderas endast för tävlingar som omfattar elitspelare. För ytterligare information hänvisas till Decision 4-1/1 i ”Decisions on the Rules of Golf”."
Ur Decision 4-1/1: "Alla nya klubbmodeller som tillverkade på eller efter den 1 januari 2010 måste överensstämma med bestämmelserna för skåror och stansmärken som beskrivs i Bilaga II 5c. En tävlingsledning som vill begränsa spelarna till klubbor tillverkade med skåror och/eller stansade märken som överensstämmer med Regler för Golfspel, inklusive de regler som gäller från och med 1 januari 2010, kan anta nedanstående tävlingsregel.
Även om denna tävlingsregel kan användas vid vilken tävling som helst rekommenderas den bara för tävlingar som berör elitspelare (till exempel professionell golf eller högsta nivån av amatörgolf)."
 
Listan på klubbor som överensstämmer med specifikationerna finns på 
http://www.randa.org/en/Equipment/Equipment%20Search/Informational%20Clubs.aspx 

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under egen rubrik:

Klubbor måste överensstämma med specifikationer för skåror och stansade märken
Spelarens klubbor måste överensstämma med specifikationerna för skåror och stansade märken i Regler för Golfspel som gäller från och med 1 januari 2010.
Plikt för att medföra, men inte slå ett slag med en klubba eller klubbor som strider mot tävlingsregeln: Matchspel - Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där regelbrottet skett)
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
Bogey- och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar– se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
* En eller flera klubbor som medförs i strid med denna tävlingsregel, måste förklaras vara ur spel av spelaren till motspelaren i matchspel eller till hans markör eller en medtävlare i slagspel, omedelbart efter att det upptäckts att ett regelbrott har begåtts. Om spelaren inte gör detta är han diskvalificerad. 
 
Plikt för att slå ett slag i strid med tävlingsregeln: Diskvalifikation.

In English. Suggested wording. This rule shall always stand under its own headline.

Clubs must Conform with Groove and Punch Mark Specifications
The player’s clubs must conform to the groove and punch mark specifications in the Rules of Golf that are effective from 1 January 2010.
Penalty for carrying, but not making stroke, with club or clubs in breach of condition: Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is
discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.
*Any club or clubs carried in breach of Rule this Competition Rule must be declared out of play by the player to his opponent in match play or his marker or a fellow-competitor in stroke play immediately upon discovery that a breach has occurred. If the player fails to do so, he is disqualified. 
Penalty for making stroke in breach of condition: Disqualification.


Du är här:
Senast ändrad
2015-01-02 14:32