Persontransporthjälpmedel tillåtna

Persontransporthjälpmedel (PTHM) tillåtna. RfG, Definitioner, Utrustning, Bilaga I Del B 8; Decision 33-8/4; S.o.T 6.1.2. 1 och 6.1.2.2;. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-22.
FÖRDJUPNINGSTEXT Ur Decision 33-8/4, Lokal regel för tävlingar där motordrivna persontransporthjälpmedel (PTHM) är tillåtna: "Fråga: En tävling som utgörs av slagspelskvalificering följd av matchspel ska genomföras. PTHM kommer att vara tillåtna men några måste delas. Spelet kommer att ske i grupper om två spelare. Det kommer inte att finnas några caddies. Behövs det en lokal regel för att fastställa PTHM:s status?
Svar: Nedanstående lokala regel föreslås användas. Om det finns några caddies tillgängliga kan tävlingsledningen fördela dessa på ett lämpligt sätt och utöka punkt (1) till att lyda: ”En spelare eller flera spelare som använder en golfbil kan utse någon person att köra PTHM om det inte finns någon caddie tillgänglig och i så fall anses föraren vara spelarens/spelarnas caddie."

Notera att det alltid är tillåtet att använda PTHM om inte klubb, distrikt eller golfförbund förbjuder det. 

Denna regel ska alltid stå under sin egen rubrik.

Persontransporthjälpmedel (PTHM) tillåtna
En motordriven golfbil är en del av spelarens utrustning.
(1) En spelare eller flera spelare som använder en PTHM kan utse någon person att köra PTHM om det inte finns någon caddie tillgänglig och i så fall anses den som kör vara spelaren eller spelarnas caddie.
(2) Användandet av en PTHM av någon annan än spelaren, spelarna eller den som är utsedd att köra är förbjudet.
Varje spelare som tillåter otillåten användning av sin PTHM får plikt enligt följande:
Matchspel - Efter avslutande av det hål där överträdelse av tävlingsregeln upptäcktes justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där överträdelse skett; maximalt avdrag per rond - Två hål.
Slagspel - Två slag för varje hål där överträdelse av tävlingsregeln skett; maximal plikt per rond - Fyra slag (två slag för vart och ett av de två första hålen där överträdelse skett).
Match eller slagspel - Om överträdelsen upptäcks mellan spelet av två hål anses överträdelsen ha upptäckts under spel av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
I båda spelformerna måste användandet av något inte godkänt PTHM omedelbart avbrytas när det upptäckts att en överträdelse skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad.

In English. Suggested wording. If some caddies are available, it is suggested that they be assigned in an equitable way and that the above suggested Local Rule be adopted with item (1) amended to read as follows:
“A player or players using a cart may appoint someone to drive the cart if no caddie is available, in which case the driver is considered to be the caddie of the player or players."
 
This Rule shall always stand under its own headline.


Motorised Golf Carts Permitted
A motorised cart is part of the player’s equipment.
(1) A player or players using a cart may appoint someone to drive the cart if no caddie is available, in which case the driver is considered to be the caddie of the player or players.
(2) Use of a cart by anyone other than the player or players using it or the appointed driver is prohibited. Any player allowing unauthorised use of his cart is subject to penalty as follows:
Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
In either form of play – Use of any unauthorised automotive vehicle must be discontinued immediately upon discovering that a breach has occurred. Otherwise, the player is disqualified. 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-22 13:33