Persontransporthjälpmedel (PTHM). RfG Bilaga I Del B 8; Decision 33-8/4. Tävlingsregel. Uppdaterad 2016-01-09. 
FÖRDJUPNINGSTEXTUr RfG Bilaga I Del B 8: "Om man vill kräva att spelarna går under tävlingen rekommenderas nedanstående bestämmelse."

Notera att det alltid är tillåtet att använda PTHM om inte klubb, distrikt eller golfförbund förbjuder det. 


Persontransporthjälpmedel (PTHM) förbjudna
Spelare får under en fastställd rond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Plikt för brott mot tävlingsregeln:
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste påföras utifrån den förutsättningen.
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad 

Anmärkning 1: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledning eller domare.
Anmärkning 2: Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM. 

In English. In accordance with Rules of Golf; Appendix 1 Part B 8.

Transportation prohibited
Players must not ride on any form of transportation during a stipulated round unless authorized by the Committee.
PENALTY FOR BREACH OF CONDITION:
Match play – At the conclusion of the hole at which the breach is
discovered, the state of the match is adjusted by deducting one hole for each hole at which a breach occurred; maximum deduction per round – Two holes.
Stroke play – Two strokes for each hole at which any breach occurred; maximum penalty per round – Four strokes (two strokes at each of the first two holes at which any breach occurred).
Match play or stroke play – If a breach is discovered between the play of two holes, it is deemed to have been discovered during play of the next hole, and the penalty must be applied accordingly.
Bogey and par competitions – See Note 1 to Rule 32-1a.
Stableford competitions – See Note 1 to Rule 32-1b.
Use of any unauthorized form of transportation must be discontinued immediately upon discovery that a breach has occurred. Otherwise, the player is disqualified.

Note 1
: There is no breach if the committee or a referee permits a player/caddie to ride. .
Note 2: There is no breach if a partners or fellow-competitors equipment is transported on a players motorised golf cart.

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-09 13:25