Resultat av slagspelstävling officiellt tillkännagivet. RfG Regel 34-1b och 34-3; SoT 9.3.3. Villkor för tävling. Uppdaterad 2015-02-14.

FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur RfG Regel 34-1b:"I slagspel får ingen plikt upphävas, modifieras eller utdömas efter att tävlingen är avslutad. En tävling är avslutad när resultatet officiellt tillkännagetts. ... "

Tävlingsledningen kan bestämma att en slagspelstävling är "officiellt tillkännagiven" när det slutgiltiga resultatet från tävlingen sätts upp på  en anslagstavla, läggs ut på intern TV eller publiceras på nätet.

Förslag till formulering. Denna regel ska alltid stå under en egen rubrik:

Resultat  av slagspelstävling officiellt tillkännagivet
Resultatet av ... tävlingen är officiellt tillkännagivet när resultatlistan satts upp på anslagstavlan vid ... /publicerats på intern TV/lagts ut på internet.


In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Result of Stroke Play Competition Officially Announced
The result of the stroke play competition ...  is officially announced when the result has been posted on the official score-board/has been published on the closed circuit TV/has been published on the inter-net.

 

Du är här:
Senast ändrad
2016-01-10 13:55