Inlämning av scorekort för särspel. RfG Regel 6-6 och Regel 34-1b; Decision 33-5/1. Villkor för tävling. Uppdaterad 2015-02-14.
FÖRDJUPNINGSTEXT: Ur Decision 33-5/1: " Om tävlingsledningen utfärdar scorekort för särspel "hål för hål" enligt regel 33-5 måste de tävlande fylla i scorekorten enligt regel 6-6 och lämna in dem till tävlingsledningen."
Enligt Regel 6-6 måste scorekortet innehålla spelarens namn, scoren för hålet/hålen och vara signerat av spelaren och markörn. 

Notera
att tävlingsledningen förväntar sig att spelarna lämnar in sina scorekort så snart som möjligt efter att särspelet är avslutat, annars kan spelarna diskvalificeras enligt Regel 6-6b.

Förslag till formulering. Denna regel skall alltid stå under sin egen rubrik.

Inlämning av särspelsscorekort
Spelaren måste lämna in sitt särspelsscorekort till tävlingsledningen så snart som möjligt. När spelaren har lämnat scorekortet till tävlingsledningen och lämnat "Scoring Area" i ... vid ... definierat av ... är resultatet av särspelet officiellt tillkännagivet. Plikt: Diskvalifikation om inte omständigheterna tillåter att upphäva plikten enligt Regel 33-7. 

In English. Suggested wording. This Rule shall always stand under its own headline.

Returning Play Off Score Card
The player must return the play-off score card to the Committee as soon as possible. When the player has handed the score card to the Committee and left the "Scoring Area" in ... at ... defined by ... the result of the play-off is officially announced. Penalty: Disqualification unless circumstances warrants waiving the penalty under Rule 33-7. 
Du är här:
Senast ändrad
2015-02-14 15:44